پرش به محتوا

می 2023

بررسی چالشهای روانی رایج میان کارآفرینان.تله شکست

تله شکست چیست؟

  • از

در اپیزود ۱۱ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند.
این اپیزود به موضوع تله شکست در میان کارآفرینان اختصاص داده شده است.
روانشناسی کارآفرینی

بررسی چالشهای روانی رایج میان کارآفرینان.تله بی‌اعتمادی- بدرفتاری

تله بی اعتمادی- بد رفتاری

  • از

در اپیزود ۷ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند.
این اپیزود به موضوع تله بی‌اعتمادی- بدرفتاری در میان کارآفرینان اختصاص داده شده است.
روانشناسی کارآفرینی

بررسی چالشهای روانی رایج میان کارآفرینان. تله انزوای اجتماعی

تله انزوای اجتماعى

  • از

در اپیزود ۸ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند.
این اپیزود به موضوع تله انزوای اجتماعی در میان کارآفرینان اختصاص داده شده است.
روانشناسی کارآفرینی