پرش به محتوا

About NSS podcast

مجموعه پادکستهای The Next Step Show  در ابتدای همه گیری و با تمرکز بر روی کارآفرینها و استارتاپهای نوپا در سیلیکون_ولی کالیفرنیا راه اندازی شد.
از اهداف اصلی این مجموعه پادکست برقراری ارتباط میان کارآفرینان مهاجر ایرانی، آشنا شدن مخاطبین با فرایند، چالشها و فرصتهای کارآفرینی و در نهایت ارائه و انتقال تجربه سرمایه گذاران و کارآفرینان به کسانی است که در ابتدای راه خود هستند و نیازمند آن هستند تا بتوانند نگاه خود را نسبت به فرصتها و امکانات اطرافشان در جهت شکل گیری و رشد کسب و کار خود به روز رسانی کنند.
این مجموعه پادکست توسط امیرعباس صدقی زاده تهیه و تولید شده و به هیچ گروه، سازمان و یا نهاد سیاسی، شبه سیاسی، مذهبی ویا شبه مذهبی وابسته نمی باشد.

امیرعباس صدقی زاده، موسس پادکست The Next Step Show (NSS podcast) و استراتژیست برند نیز کارآفرین ساکن کالیفرنیا در حال ضبط اولین اپیزودهای فصل اول در سیلیکون_ولی
امیرعباس صدقی زاده در حال ضبط اولین اپیزودهای فصل یک – سیلکون ولی کالیفرنیا – 2020

با توجه به نتایج تحقیق و مطالعاتی که در جهت راه اندازی این مجموعه پادکست در حدود یکسال قبل از همه گیری کرونا صورت گرفته و با در نظر گرفتن فضای موجود بعد از همه گیری کوید-19 تصمیم گرفته شد تا ساختار مجموعه روایتگر، کارگاه محور و مبتنی بر اتفاقات و نیاز امروز کارآفرینان طراحی و تولید شود و ترجیحا از مسائل و ساختار آکادمی دوری شود.
دلیل اصلی این تصمیم از آنجایی ناشی شده است که از دید بسیاری از صاحب نظران و شخص خود امیرعباس صدقی زاده، ساختار استارتاپ به هیچ عنوان در قالب اصول مدون و تئوری های مرسوم دانشگاهی نمی گنجد و هر استارتاپی ماهیت مستقل و ساختار پیچیده خود را دارد.
لذا با در نظر گرفتن تفاوتهای غیر قابل کنترل استارتاپها و همچنین نیاز کارآفرینان در سطوح مختلف تلاش شده تا در فصل اول محتوای برنامه های تولید شده تا حدی رویکردی نقد محور به پدیده استارتاپ و کارآفرینی در بعد از دوران همه گیری داشته باشد تا شناختی بهتر از شرایط موجود از نقاط مختلف دنیا بدست بیاید.
از فصل دوم به بعد متناسب با دست آوردها و مطالعات انجام شده از فصل قبلی و متناسب با نیاز مخاطبین محتوایی آموزشی، روایتگرا و نیز کاربردی برای گروه هدف تهیه و تولید میشود.

ساختار تمام اپیزودهای تولید شده از فصل دوم به بعد به شرح زیر خواهد بود :
1: تمرکز بر حوزه روانشناسی کارآفرینی.
2: تمرکز بر قصه کارآفرینان.
3: تمرکز بر بیش از دو مورد آموزش مهارتها و یا دانش تخصصی مرتبط به بحث کارآفرینی به صورت مجموعه اپیزود.

این مجموعه پادکست که به نوعی بخشی از محصول استارتاپ امیرعباس صدقی زاده میباشد که در حال حاضر به زبان فارسی ارائه شده و به تدریج ترجمه و دوبله تمام اپیزودها به زبانهای دیگر نیز در اختیار سایر مخاطبین در سرار دنیا قرار خواهد گرفت.
مجموعه پادکستهای The Next Step Show به صورت رسمی در کالیفرنیا ثبت شده و تمام حقوق مادی و معنوی آن در اختیار این مجموعه می باشد.