NSS podcast Season Two Archive

NSS Podcast- Season Two

اپیزودهای فصل دوم

در فصل دوم پادکستThe NextStep Show تصمیم گرفته شد تا با استفاد از اطلاعات جمع آوری شده از مخاطبین برنامه در فصل اول و نیز نیاز استارتاپها و کارآفرینان مطالب و موضوعاتی طرح شود که نه تنها ارزش اطلاعاتی داشته بلکه امکان اجرایی شدن نیز داشته باشند. به گونه ای که کارآفرینان و یا افراد شاغل در حوزه استارتاپی بتوانند با دانستن آنها سرنخهایی برای انتخاب بهتر قدم بعدیشان در جهت رشد و موفقیت استارتاپشان بردارند. به همین منظور در این فصل تمام محتوای تولید شده جنبه کاربردی داشته و به صورت مجموعه کارگاه های صوتی در چندین گروه مختلف تهیه و تولید شده است. در این فصل در مجموع چهار کارگاه اصلی در حوزه های روانشناسی کارآفرینی، هدایت و مدیریت استارتاپها، تحقیقات بازاریابی و در نهایت طراحی و مدیریت مقدماتی محصول تشکیل شد. از شما دعوت میکنیم شنونده این مجموعه باشید