پرش به محتوا

آوریل 2023

بررسی چالشهای روانی رایج میان کارآفرینان. تله طرد و رها شدگی

تله طرد و رها شدگی

  • از

در اپیزود۶ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند.
این اپیزود به موضوع ریشه‌‌های شکل گیری تله طرد و رها شدگی در میان کارآفرینان اختصاص داده شده است.
روانشناسی کارآفرینی

بررسی چالشهای روانی رایج میان کارآفرینان. تله محرومیت هیجانی

تله محرومیت هیجانی چیست؟

  • از

در اپیزود۵ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند.
این اپیزود به موضوع ریشه‌‌های شکل گیری تله محرومیت هیجانی در میان کارآفرینان میپردازد.
روانشناسی کارآفرینی

بررسی چالشهای روانی رایج میان کارآفرینان از دیدگاه طرحواره درمانی

بررسی خلق و خو یا موود در میان کارآفرینان

  • از

در اپیزود۴ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند.
این اپیزود به موضوع ریشه‌‌های شکل گیری .ویژگیهای اخلاقی در میان کارآفرینان میپردازد
روانشناسی کارآفرینی