پرش به محتوا

مارس 2023

بررسی چالشهای روانی رایج میان کارآفرینان از دیدگاه طرحواره درمانی

طرحواره درمانی در دنیای کارآفرینان

  • از

طرحواره درمانی در دنیای کارآفرینان
کاری از امیرعباس صدقی زاده کارآفرین و استراتژیست برند با همکاری دکتر علی میرآقایی.
روانشناسی کارآفرینی