توضیحات جانبی و مکمل مرتبط به موضوع اپیزود سی و چهار و سی و پنج از فصل دو در ارتباط با ترم شیت و قرارداد سیف