اپیزودهای فصل اول

در فصل اول، تمرکز ما بر روی شناسایی موقعیت ها و شرایط بوجود آمده ناشی از دوران رکود اقتصادی در زمان کرونا بوده.
در این فصل تلاش کردیم تا با مصاحبه با فعالان حوزه کسب و کار و استارتاپ، درکی بهتر از دنیای جدید بوجود آمده بدست آوریم. در این مجموعه پادکست با اشخاصی از حوزه برندسازی، تحقیقات بازاریابی، سرمایه گذاری، روانشناسی و نیز کارآفرینانی از آمریکا، ایران، کانادا و ارمنستان گفتگو کردیم که شما را به شنیدن آنها دعوت میکنیم.

مصاحبه با پریسا پورشانی متخصص و پیشکسوت حوزه تحقیقات بازار، تحلیل و مطالعه رفتار مصرف کننده (بخش دوم) از ایران. ______Parissa Poroushani and Amir Sed. Episode 4, Season 1. (Part 2) NSS (Farsi)

مروری بر اپیزودهای یک الی چهار______ Amir Sed. Episode 5, Season 1. Review of episodes 1-4 NSS (Farsi)

مصاحبه با شهرزاد اسفرجانی متخصص فعال در حوزه برند سازی از ایران______ Shahrzad Esfarjani and Amir Sed. Episode 6, Season 1 NSS (Farsi)


مصاحبه با رضا کاظمی پورسرمایه گذار و کارآفرین در حوزه پزشکی و سلامت ساکن آمریکا______Reza Kazemipour and Amir Sed. Episode 7, Season 1 NSS (Farsi)

مصاحبه با امین مبشر کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا.______ Amin Mobasher and Amir Sed. Episode 8, Season 1 NSS (Farsi)

مصاحبه با امیرحسین خوشبین هم بنیانگذار استارتاپ شیریک از ایران ______ Amirhosein Khoshbin and Amir Sed. Episode 9, Season 1 NSS (Farsi)


مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان در خصوص فرصتها و تهدید های استارتاپی بعد از بحران کوید ازارمنستان______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 10, Season 1 NSS (Farsi)

مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش اول______Amir Sed. Episode 11, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-1) NSS (Farsi)

مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش دوم______ Amir Sed. Episode 12, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-2) NSS (Farsi)


مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش اول_____Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 13, Season 1, (Part 1) NSS (Farsi)

مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش دوم_____ Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 2) NSS (Farsi)

مصاحبه با میلاد ربیعی بنیانگذار استارتاپ پیکیج از کانادا. بخش اول_____ Milad Zabihi and Amir Sed. Episode 15, Season 1, (Part 1) NSS (Farsi)


مصاحبه با میلاد ربیعی بنیانگذار استارتاپ پیکیج از کانادا. بخش دوم_____ Milad Zabihi and Amir Sed. Episode 16, Season 1, (Part 2) NSS (Farsi)

مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش اول______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 17, Season 1, (Part 1) NSS (Farsi)

مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش دوم______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 18, Season 1, (Part 2) NSS (Farsi)


مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش سوم._____Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 3) NSS (Farsi)

مصاحبه با پولت قهرمانیان ومهرداد محمدزاده از ایران درارتباط با استارتاپ شیزارو بازار _______ Paullete Ghahremanian, Mehrdad Mohamadzadeh and Amir Sed, Episode 20. Season 1 NSS (Farsi)

مروری بر اپیزودهای دوازده الی پانزده______ Amir Sed. Episode 21, Season 1. Review of episodes 12-15 NSS (Farsi)


مصاحبه با لیلا صبوریان کارآفرین مقیم بلژیک در ارتباط با استارتاپ شِف کوچولو _______ Leyla Sabourian and Amir Sed. Episode 22, Season 1 NSS (Farsi)

مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان از ارمنستان _______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 23, Season 1 NSS (Farsi)

شاخص کلیدی عملکرد. بخش اول_____ Amir Sed. Episode 24, Season 1, (Part 1) NSS (Farsi)


شاخصهای کلیدی عملکرد .بخش دوم. _ Amir Sed. Episode 25, Season 1, (Part 2) NSS (Farsi)

مصاحبه با دکترنهضت فرنودی در ارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا. بخش اول _______ Dr.Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 26, Season 1 NSS (Farsi)

مصاحبه با دکتر نهضت فرنودی درارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا – بخش دوم ________Dr. Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 27, Season 1, (Part2) NSS (Farsi)


مصاحبه با رضا مهدوی استراتژیست برند مقیم ایران ________Reza Mahdavi and Amir Sed. Episode 28, Season 1. NSS (Farsi)