مجموعه رویدادهای کارآفرینی پادکستهای NSS که مستقیما توسط شرکت Blue Birds Group حمایت و برنامه ریزی شده، متمرکز بر روی آموزش و انتقال دانش و تجربه برای کارآفرینان و استارتاپهایی است که در مراحل اولیه شکل دهی کسب و کار خود هستند. این مجموعه رویدادهای آموزشی باتوجه به رویکرد مجموعه Blue Birds Group متمرکز بر استراتژی شکل دهی و رشد برند در دنیای استارتاپ ها برنامه ریزی و بنیانگذاری شده است.


29
November2021
دوازدهمین کارگاه آشنایی با روشهای تحقیقات بازار در فضای .استارتاپیجمع بندی موضوعات طرح شده در ارتباط با موضوع تحقیقات بازاریابی.
https://www.clubhouse.com/event/xeedDKY7
8:30 AM (PT)Clubhouse