چگونه تحقیقات کیفی میتواند به استارتاپها کمک کند؟ در نظر بگیرید به یک فروشگاه قهوه رفتید جایی مانند استارباکس. هنگامی که در صف ایستاده ا ید و منتظر هستید تا به پای صندوق برسید متوجه اپلیکیشن استارباکس میشوید و باتوجه به امتیازاتی که بر روی آن ارائه شده و یا به هر دلیل دیگری تصمیم … ادامه خواندن