NSS Farsi podcast's events are recognized as the most useful events for early-stage startups.
ایونت های تخصصی و کارگاه های تخصصی مجموعه پادکستهای NSS

مجموعه رویدادها و کارگاه های تخصصی پادکستهای NSS که مستقیما توسط شرکت Blue Birds Groupحمایت و برنامه ریزی شده، متمرکز بر روی آموزش و انتقال دانش و تجربه برای کارآفرینان و استارتاپهایی است که در مراحل اولیه شکل دهی کسب و کار خود هستند. این مجموعه رویدادهای آموزشی باتوجه به رویکرد مجموعه Blue Birds Group متمرکز بر استراتژی شکل دهی و رشد برند در دنیای استارتاپ ها برنامه ریزی و بنیانگذاری شده است.

در حال برنامه ریزی و تولید کارگاه های تخصصی در زمینه برند سازی هستیم. به زودی از همین طریق زمان ارائه و شرایط شرکت در این کارگاه ها اعلام خواهدشد.
از شما درخواست میکنیم در صورت امکان با عضویت در سایت به جمع مخاطبین ما بپیوندید تا در اولین فرصت از وضعیت کارگاه ها و دوره های ارائه شده آگاه شوید.