فرکانس ویژه برنامه ای است پیرامون آخرین تغییرات در حوزه سرمایه گذاری ها و نوع آوری های مرتبط به دنیای استارتاپها از سیلیکون ولی آمریکا تا شرق دور.

در این برنامه علاوه بر معرفی استارتاپهای منتخب گاها برخی از منابع مطالعاتی برای کارآفرینان معرفی خواهد شد.
خشایار نژاد یکی از فعالان حوزه کارآفرینی ساکن سیلیکون_ولی در شمال کالیفرنیاست که در میانه هر ماه با آخرین اخبار منتخب پیرامون موضوع کارآفرینی ما را در تهیه و تولید این برنامه همراهی میکند.


گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:10 NSS (Farsi)

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی – بخش اول___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:15 – Part 1 NSS (Farsi)

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی – بخش دوم___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:16 – Part 2 NSS (Farsi)


گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی ___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:21 NSS (Farsi)

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی ___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:27 NSS (Farsi)