مقدمه و معرفی فصل دوم_______Season 2. Introduction by: Amir Sed. NSS (Farsi)

مقدمه ای بر تیپ شناسی شخصیتی توسط مهندس اشکان راشدی مدرس و متخصص روش انیاگرام از آمریکا ______ Ashkan Rashedi and Amir Sed. Intro to Enneagram. S2-E:01 NSS (Farsi)

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام – مطالعه و بررسی تیپ شماره یک (کمالگرا) توسط مهندس اشکان راشدی با تمرکز بر حوزه کارآفرینی و استارتاپ _____Ashkan Rashedi and Amir Sed. Enneagram of personality types. Type one review. (Perfectionist)- S2-E:02 NSS (Farsi)


تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره دو (یاری رسان)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:03 NSS (Farsi)

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره سه (موفقیت طلب)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:04 NSS (Farsi)

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره چهار (رمانتیک)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:05 NSS (Farsi)


تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره پنج (متفکر،‌مشاهده گر)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:06 NSS (Farsi)

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره شش (وفادار)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:07 NSS (Farsi)

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره هفت (ماجراجو)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:08 NSS (Farsi)


تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره هشت (مدیر-سلطه جو)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:09 NSS (Farsi)

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:10 NSS (Farsi)

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره نُه (صلح جو)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:11 NSS (Farsi)


مصاحبه با آرش شوشتری بنیانگذار استارتاپ پکولا در جنوب کالیفرنیا – قسمت اول___Arash Shoushtari and Amir Sed.S2-E:12 – Part 1 NSS (Farsi)

مصاحبه با آرش شوشتری بنیانگذار استارتاپ پکولا در جنوب کالیفرنیا – قسمت دوم___Arash Shoushtari and Amir Sed.S2-E:13 – Part 2 NSS (Farsi)

مصاحبه با آرش شوشتری بنیانگذاراستارتاپ پکولا در جنوب کالیفرنیا – قسمت سوم___Arash Shoushtari and Amir Sed.S2-E:14 – Part 3 NSS (Farsi)


گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی – بخش اول___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:15 – Part 1 NSS (Farsi)

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی – بخش دوم___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:16 – Part 2 NSS (Farsi)

مصاحبه با نوید نور بنیانگذارمجموعه "پارپل زی" در جنوب کالیفرنیا__Navid Noor and Amir Sed. S2-E:17 NSS (Farsi)


مصاحبه با پدرام طاهری بنیانگذار برند "پدرام کوچور" فعال در زمینه مُد و فشن از شهر نیو اورلان ایالت لویزیانا __Pedram Taheri and Amir Sed. S2-E:18 NSS (Farsi)

مصاحبه با شادی سمیعی بنیانگذار مجموعه رافریا – قسمت اول___Shadi Samiei and Amir Sed.S2-E:19 – Part 1 NSS (Farsi)

مصاحبه با شادی سمیعی بنیانگذار مجموعه رافریا – قسمت دوم__Shadi Samiei and Amir Sed.S2-E:20 – Part 2 NSS (Farsi)


گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی ___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:21 NSS (Farsi)

مصاحبه با شادی سمیعی بنیانگذار مجموعه رافریا – قسمت سوم __Shadi Samiei and Amir Sed.S2-E:22 – Part 3 NSS (Farsi)

مصاحبه با دکترمهرداد فاخر مدیرعامل شرکت پست تیپاکس __Mehrdad Fakher and Amir Sed.S2-E:23 NSS (Farsi)